Nguyễn Xuân Luyến – CEO Chè Duy Thịnh

Nguyễn Xuân Luyến – CEO Chè Duy Thịnh

“Với Saigonteambuilding tôi chỉ có 3 từ: chuyên nghiệp – uy tín – và tuyệt vời -Tôi đã hợp tác với rất nhiều bên tổ chức teambuilding nhưng khi đến với saigonteambuilding tôi thực sự hài lòng về cách tổ chức chuyên nghiệp, giữ chữ tín. Rất tuyệt vời”