Nguyễn Đức Thuyên

Để làm được 2 yêu cầu trên của khách hàng, đơn vị làm team building chuyên nghiệp sẽ quan tâm đến chất lượng người dẫn, đào tạo họ bài bản, giúp họ trở nên thân thiện.